Algemene Voorwaarden
Rijschool Zelfstandig

ARTIKEL 1 (Begripsbepalingen)

1. De rijschool
Rijschool Zelfstandig is onderdeel van Stegenga Bedrijven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 65170989.

2. De cursist
Een ieder die, al dan niet via een inschrijfformulier, ingeschreven staat bij de rijschool en/of producten en/of diensten afneemt bij de rijschool, al dan niet tegen een financiële vergoeding.

3. De instructeur
De juridische bestuurder van het lesvoertuig, wanneer de cursist niet beschikt over het benodigde rijbewijs voor dat voertuig.

4. Betalingsregeling
De cursist kan een factuur in 1 of 2 termijnen betalen.
De eventuele extra kosten voor betaling in meerdere termijnen zijn voor rekening van de rijschool.

ARTIKEL 2 (Plichten van de cursist)

Op alle overeenkomsten berusten de voorwaarden dat de rijschool de overeenkomst zowel tussentijds als in zijn geheel kan beëindigen indien de cursist zich schuldig maakt aan één of meer van de volgende gevallen:

1. de cursist voldoet niet aan de eisen voor het afnemen van een praktijkexamen bij het CBR. O.a. moet de juiste leeftijd bereikt zijn. Ook moet de cursist in het bezit zijn van een geldig theoriecertificaat.

2. intimiderend / dreigend / racistisch gedrag jegens de instructeur

3. opzettelijke overtreding artikel 5 wegenverkeerswet*

4. overtreding artikel 8.1 t/m 8.4a wegenverkeerswet*

5. niet voldoende opvolging van de aanwijzingen van de instructeur, waardoor de verkeersveiligheid in gevaar komt

6. niet voldoen aan de betalingsregeling

7. niet of te laat verschijnen op de vooraf afgesproken plaats
(Op de examendatum dient de cursist 30 minuten voorafgaand bij het CBR aanwezig te zijn. Is de cursist te laat, dan wacht de rijschool maximaal 15 minuten, daarna wordt het examen mondeling bij het CBR geannuleerd door de rijschool. Dit wordt schriftelijk bevestigd aan de cursist. Restitutie van betaalde gelden is in dit geval niet mogelijk.)

8. niet bij zich hebben van een geldig legitimatiebewijs

9. niet dragen van gepaste kleding / schoeisel

10. niet hebben van een schoon / verzorgd uiterlijk

ARTIKEL 3 (Plichten van de rijschool)

1. De cursist krijgt praktijklessen uitsluitend van een instructeur die aan de eisen van de WRM (Wet Rijonderricht Motorrijtuigen) voldoet.

2. De rijschool heeft een bedrijfsverzekering (AVB) afgesloten.

3. Mocht een examen door schuld van de rijschool niet door kunnen gaan, dan wordt de cursist hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. Óf er wordt in overleg met de cursist een nieuwe afspraak ingepland, of de cursist ontvangt restitutie van reeds betaalde gelden.
Redenen voor het annuleren van een examen door de rijschool kunnen o.a. zijn: ziekte van de instructeur, ongeval, defect aan het lesvoertuig, weers- en verkeersomstandigheden.
Indien een examen vanwege de rijschool moet worden geannuleerd, dan heeft de cursist recht op een nieuw examen zonder bijkomende kosten, of restitutie van reeds betaalde gelden.

4. De rijschool draagt zorg voor een voertuig dat voldoet aan alle wettelijke en bijkomende eisen voor het praktijkexamen. De auto is rookvrij, schoon en voorzien van ruim voldoende brandstof.

ARTIKEL 4 (Algemene bepalingen)

1. Bij overtreding is de mening van de rijschool doorslaggevend.

2. Bij schade / kosten voor de rijschool als gevolg van ARTIKEL 2 punt 3, 4, 5 en 8 behoudt de rijschool zich het recht voor om deze schade / kosten voor 100% op de cursist te verhalen.

3. Restitutie van reeds betaalde gelden is niet mogelijk wanneer een examen wordt geannuleerd als gevolg van ARTIKEL 2.

4. Bij een beëindiging van een overeenkomst is restitutie van reeds betaalde gelden niet mogelijk.

5. Bij een beëindiging van een overeenkomst wordt dit schriftelijk aan de cursist bevestigd.

6. Een examen wordt pas gereserveerd indien de rijschool minimaal 1 termijn (50%) van de factuur heeft ontvangen.

7. Een gekozen datum en tijd voor het praktijkexamen kan na reserveren niet meer worden gewijzigd. Indien de cursist op de gekozen datum en tijd niet aanwezig kan zijn, dan wordt het examen geannuleerd. Een restitutie van betaalde gelden is dan niet mogelijk.
Om deze reden wordt de datum en tijd ALTIJD in overleg met de cursist bepaald.
NB. In sommige gevallen kan er examengeld terug worden gevraagd. Zie hiervoor www.cbr.nl

8. De cursist is ZELF verantwoordelijk voor het benodigde "papierwerk" voor het praktijkexamen, te weten:
- De uitnodiging van het CBR (2e pagina, de akkoordverklaring, ondertekend op de juiste examendatum)

- Het formulier "Zelfreflectie", te downloaden via www.cbr.nl, voorafgaand aan het examen ingevuld

- Geldig identiteitsbewijs

NB. Heeft de cursist de benodigde papieren / identiteitsbewijs niet op orde, dan zal het examen niet starten. Het CBR neemt in dit geval de beslissing om een examen te annuleren. Een restitutie van betaalde gelden is dan niet mogelijk.

9. Indien de rijschool sterk het vermoeden heeft dat de cursist geen enkele rijervaring heeft, dan behoudt de rijschool zich het recht voor de examinator van het CBR hierover in te lichten.
Het examen zal in dat geval wel, volgens protocol, starten.


*WegenVerkeersWet 1994

Artikel 5

Het is een ieder verboden zich zodanig te gedragen dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt of dat het verkeer op de weg wordt gehinderd of kan worden gehinderd.

Artikel 8

1. Het is een ieder verboden een voertuig te besturen of als bestuurder te doen besturen, terwijl hij verkeert onder zodanige invloed van een stof, waarvan hij weet of redelijkerwijs moet weten, dat het gebruik daarvan - al dan niet in combinatie met het gebruik van een andere stof - de rijvaardigheid kan verminderen, dat hij niet tot behoorlijk besturen in staat moet worden geacht.

2. Het is een ieder verboden een voertuig te besturen of als bestuurder te doen besturen na zodanig gebruik van alcoholhoudende drank, dat:a. het alcoholgehalte van zijn adem bij een onderzoek hoger blijkt te zijn dan 220 microgram alcohol per liter uitgeademde lucht, dan wel
b. het alcoholgehalte van zijn bloed bij een onderzoek hoger blijkt te zijn dan 0,5 milligram alcohol per milliliter bloed.

3. In afwijking van het tweede lid is het de bestuurder van een motorrijtuig voor het besturen waarvan een rijbewijs is vereist, indien sedert de datum waarop aan hem voor de eerste maal een rijbewijs is afgegeven nog geen vijf jaren zijn verstreken, dan wel, indien het voor het eerst afgegeven rijbewijs een rijbewijs betreft dat is afgegeven aan een persoon die op het ogenblik van die afgifte de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt, nog geen zeven jaar zijn verstreken, en de eerste afgifte van het rijbewijs op of na 30 maart 2002 heeft plaatsgevonden, verboden dat motorrijtuig te besturen of als bestuurder te doen besturen na zodanig gebruik van alcoholhoudende drank, dat:

a. het alcoholgehalte van zijn adem bij een onderzoek hoger blijkt te zijn dan 88 microgram alcohol per liter uitgeademde lucht, dan wel
b. het alcoholgehalte van zijn bloed bij een onderzoek hoger blijkt te zijn dan 0,2 milligram per milliliter bloed.

4. In afwijking van het tweede lid is het derde lid van overeenkomstige toepassing op de bestuurder van een motorrijtuig:

a. die zonder dat aan hem een rijbewijs is afgegeven een motorrijtuig bestuurt voor het besturen waarvan een rijbewijs vereist is.